Publications

Conference and Workshop

 1. [ASPLOS-2024] Yue Guan, Yuxian Qiu, Jingwen Leng, Fan Yang, Shuo Yu, Yunxin Liu, Yu Feng, Yuhao Zhu, Lidong Zhou, Yun Liang, Chen Zhang, Chao Li, and Minyi Guo, "Amanda: Unified Instrumentation Framework for Deep Neural Networks", accepted to appear in Proceedings of the ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, 2024.(Distinguished Paper Award)
 2. [GreenCom-2023] Yixuan Li, Qirui Yang, Hao Wen, Huiwen Zheng, Weimin Liu, Hui Li, Yuanchun Li, and Yunxin Liu, “Retrieval-based Battery Degradation Prediction for Battery Energy Storage System Operations”, accepted to appear in Proceedings of the 2023 IEEE International Conference on Green Computing and Communications, 2023.
 3. [EMNLP-2023] Jaemin Shin, Hyungjun Yoon, Seungjoo Lee, Sungjoon Park, Yunxin Liu, Jinho D. Choi, and Sung-Ju Lee, "FedTherapist: Mental Health Monitoring with User-Generated Linguistic Expressions on Smartphones via Federated Learning", in Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2023.
 4. [MM-2023] Yizhen Yuan, Rui Kong, Shenghao Xie, Yuanchun Li, and Yunxin Liu, “PatchBackdoor: Backdoor Attack against Deep Neural Networks without Model Modification”, in Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia, 2023.
 5. [MobiSys-2023] Jianyu Wei, Ting Cao, Shijie Cao, Shiqi Jiang, Shaowei Fu, Mao Yang, Yanyong Zhang, and Yunxin Liu, “NN-Stretch: Automatic Neural Network Branching for Parallel Inference on Heterogeneous Multi-Processors”, in Proceedings of the 21st International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services, 2023.
 6. [MobiCom-2023] Xiaohu Tang, Yang Wang, Ting Cao, Li Lyna Zhang, Qi Chen, Deng Cai, Yunxin Liu, and Mao Yang, “LUT-NN: Empower Efficient Neural Network Inference with Centroid Learning and Table Lookup”, in Proceedings of the 29th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 2023.
 7. [MobiCom-2023] Hao Wen, Yuanchun Li, Zunshuai Zhang, Shiqi Jiang, Xiaozhou Ye, Ye Ouyang, Yaqin Zhang, and Yunxin Liu, “AdaptiveNet: Post-deployment Neural Architecture Adaptation for Diverse Edge Environments”, in Proceedings of the 29th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 2023.
 8. [ISCA-2023] Cong Guo, Jiaming Tang, Weiming Hu, Jingwen Leng, Chen Zhang, Fan Yang, Yunxin Liu, Minyi Guo, and Yuhao Zhu, “OliVe: Accelerating Large Language Models via Hardware-friendly Outlier-Victim Pair Quantization”, in Proceedings of the 50th International Symposium on Computer Architecture, 2023.
 9. [ICC-2023] Ye Ouyang, Xiaozhou Ye, Jie Sun, Yunxin Liu, and Yaqin Zhang, “The First Decade of Computing and Network Convergence”, in Proceedings of IEEE International Conference on Communications, 2023.
 10. [SANER-2023] Zhonghao Pan, Yang Feng, Zhiyuan Li, Yunxin Liu, and Yuanchun Li, “Understanding the Impact of Quantum Noise on Quantum Programs”, in Proceedings of the 30th IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering, 2023.
 11. [SANER-2023] Naiyu Zheng, Ting Chen, Chuchu Dong, Yubo Yang, Yuanzhe Li, Yunxin Liu, and Yuanchun Li, “Environment-aware Testing for DNN-based Smart-home WiFi Sensing Systems”, in Proceedings of the 30th IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (Industrial Track), 2023.
 12. [UIC-2022] Yang Liu, Le Jiang, Guoming Li, Yunxin Liu, Xiaozhou Ye, and Ye Ouyang, “Brisk-Yolo:A Lightweight Object Detection Algorithm for Edge Devices”, in Proceedings of the 19th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (short paper), 2022.
 13. [SenSys-2022] Yongheng Deng, Weining Chen, Ju Ren, Feng Lyu, Yang Liu, Yunxin Liu, and Yaoxue Zhang, “TailorFL: Dual-Personalized Federated Learning under System and Data Heterogeneity”, in Proceedings of the 20th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, 2022.
 14. [SenSys-2022] Ziyan Fu, Ju Ren, Yunxin Liu, Ting Cao, Deyu Zhang, Yuezhi Zhou, and Yaoxue Zhang, “Hyperion: A Generic and Distributed Mobile Offloading Framework on OpenCL”, in Proceedings of the 20th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, 2022.
 15. [ICCD-2022] Cong Guo, Yuxian Qiu, Jingwen Leng, Chen Zhang, Ying Cao, Quanlu Zhang, Yunxin Liu, Fan Yang, and Minyi Guo, “Nesting Forward Automatic Differentiation in DNN for Memory-Efficient Framework Design”, in Proceedings of the 40th IEEE International Conference on Computer Design, 2022.
 16. [MICRO-2022] Cong Guo, Chen Zhang, Jingwen Leng, Zihan Liu, Fan Yang, Yunxin Liu, Minyi Guo, and Yuhao Zhu, “ANT: Exploiting Adaptive Numerical Data Type for Low-bit Deep Neural Network Quantization”, in Proceedings of 55th IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture, 2022. (IEEE Micro Top Picks 2023 Honorable Mention)
 17. [MobiSys-2022] Jaemin Shin, Yuanchun Li, Yunxin Liu, and Sung-Ju Lee, “FedBalancer: Data and Pace Control for Efficient Federated Learning on Heterogeneous Clients”, in Proceedings of the 20th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services, 2022.
 18. [MobiSys-2022] Qipeng Wang, Mengwei Xu, Chao Jin, Xinran Dong, Jinliang Yuan, Xin Jin, Gang Huang, Yunxin Liu, and Xuanzhe Liu, “Melon: Breaking the Memory Wall for Resource-Efficient On-Device Machine Learning”, in Proceedings of the 20th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services, 2022.
 19. [MobiSys-2022] Fucheng Jia, Deyu Zhang, Ting Cao, Shiqi Jiang, Yunxin Liu, Ju Ren, and Yaoxue Zhang, “CoDL: Efficient CPU-GPU Co-execution for Deep Learning Inference on Mobile Devices”, in Proceedings of the 20th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services, 2022.
 20. [ICLR-2022] Cong Guo, Yuxian Qiu, Jingwen Leng, Xiaotian Gao, Chen Zhang, Yunxin Liu, Fan Yang, Yuhao Zhu, and Minyi Guo, “SQuant: On-the-Fly Data-Free Quantization via Diagonal Hessian Approximation”, in Proceedings of the tenth International Conference on Learning Representations, 2022.
 21. [ICLR-2022] Divyam Madaan, Jaehong Yoon, Yuanchun Li, Yunxin Liu, and Sung Ju Hwang, “Rethinking the Representational Continuity: Towards Unsupervised Continual Learning”, in Proceedings of the tenth International Conference on Learning Representations (Oral), 2022.
 22. [MobiCom-2022]Jinrui Zhang, Huan Yang, Ju Ren, Deyu Zhang, Bangwen He, Ting Cao, Yuanchun Li, Yaoxue Zhang, and Yunxin Liu, “MobiDepth: Real-Time Depth Estimation Using On-Device Dual Cameras”, in Proceedings of the 28th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 2022.
 23. [MobiCom-2022] Rendong Liang, Ting Cao, Jicheng Wen, Manni Wang, Yang Wang, Jianhua Zou, and Yunxin Liu, “Romou: Rapidly Generate High-Performance Tensor Kernels for Mobile GPUs”, in Proceedings of the 28th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 2022.
 24. [ICSE-2022] Ziqi Zhang, Yuanchun Li, Jindong Wang, Bingyan Liu, Ding Li, Xiangqun Chen, Yao Guo, and Yunxin Liu, “ReMoS: Reducing Defect Inheritance in Transfer Learning via Relevant Model Slicing”, in Proceedings of the 44rd IEEE/ACM International Conference on Software Engineering, 2022.
 25. [MM-2021] Yun Li, Chen Zhang, Shihao Han, Li Lyna Zhang, Baoqun Yin; Yunxin Liu and Mengwei Xu, "Boosting Mobile CNN Inference through Semantic Memory", in Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia, 2021.
 26. [ATC-2021] Mengwei Xu, Tiantu Xu, Yunxin Liu, and Felix Xiaozhu Lin, “Video Analytics with Zero-streaming Cameras”, in Proceedings of the 2021 USENIX Annual Technical Conference, 2021.
 27. [MobiSys-2021] Li Lyna Zhang, Shihao Han, Jianyu Wei, Ningxin Zheng, Ting Cao, Yuqing Yang, and Yunxin Liu, “nn-Meter: Towards Accurate Latency Prediction of Deep-Learning Model Inference on Diverse Edge Devices”, in Proceedings of the 19th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services, 2021. (Best Paper Award)
 28. [ESEC/FSE-2021] Chengxu Yang, Yuanchun Li, Mengwei Xu, Zhenpeng Chen, Yunxin Liu, Gang Huang, and Xuanzhe Liu, “TaintStream: Fine-grained Taint Tracking for Big Data Platforms through Dynamic Code Translation”, in Proceedings of the ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), 2021.
 29. [ISSTA-2021] Yuanchun Li, Ziqi Zhang, Bingyan Liu, Ziyue Yang, and Yunxin Liu, “ModelDiff: Testing-based DNN Similarity Comparison for Model Reuse Detection”, in Proceedings of the ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA), 2021.
 30. [ISCA-2021] Yang Wang, Chen Zhang, Zhiqiang Xie, Cong Guo, Yunxin Liu, and Jingwen Leng, “Dual-side Sparse Tensor Core”, in Proceedings of the 48th International Symposium on Computer Architecture, 2021.
 31. [MobiCom-2021] Shiqi Jiang, Zhiqi Lin, Yuanchun Li, Yuanchao Shu and Yunxin Liu, “Flexible High-resolution Object Detection on Edge Devices with Tunable Latency”, in Proceedings of the 27th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 2021.
 32. [MobiCom-2021] Manni Wang, Shaohua Ding, Ting Cao, Yunxin Liu, and Fengyuan Xu, “AsyMo: Scalable and Efficient Deep-Learning Inference on Asymmetric Mobile CPUs”, in Proceedings of the 27th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 2021.
 33. [MobiCom-2021] Wuyang Zhang, Zhezhi He, Luyang Liu, Zhenhua Jia, Yunxin Liu, Marco Gruteser, Dipankar Raychaudhuri, and Yanyong Zhang, “Elf: Accelerate High-resolution Mobile Deep Vision with Content-aware Parallel Offloading”, in Proceedings of the 27th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 2021.
 34. [MobiCom-2021] Hao Wu, Xuejin Tian, Minghao Li, Yunxin Liu, Ganesh Ananthanarayanan, Fengyuan Xu, and Sheng Zhong, “PECAM: Privacy-Enhanced Video Streaming and Analytics via Securely-Recoverable Transformation”, in Proceedings of the 27th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 2021.
 35. [MLSys-2021] Xiaohu Tang, Shihao Han, Li Lyna Zhang, Ting Cao, and Yunxin Liu, “To Bridge Neural Network Design and Real-World Performance: A Behaviour Study for Neural Networks”, in Proceedings of the 4th Conference on Machine Learning and Systems, 2021.
 36. [WWW-2021] Chengxu Yang, Qipeng Wang, Mengwei Xu, Zhenpeng Chen, Kaigui Bian, Yunxin Liu, and Xuanzhe Liu, “Characterizing Impacts of Heterogeneity in Federated Learning upon Large-Scale Smartphone Data”, in Proceedings of the 30th International World Wide Web Conference, 2021.
 37. [ICSE-2021] Yuanchun Li, Jiayi Hua, Haoyu Wang, Chunyang Chen, and Yunxin Liu, “DeepBackdoor: Black-box Backdoor Attack on Deep Learning Models through Neural Payload Injection”, in Proceedings of the 43rd IEEE/ACM International Conference on Software Engineering, 2021.
 38. [UbiComp-2021/IMWUT] Bingyan Liu, Yuanchun Li, Yunxin Liu, Yao Guo, and Xiangqun Chen, “PMC: A Privacy-preserving Deep Learning Model Customization Framework for Edge Computing”, in Proceedings of the ACM on Interactive, Mobible, Wearable and Ubiquitous Technologies, Volume 4, Issue 4, 2020.
 39. [EMDL-2021] Dongqi Cai, Qipeng Wang, Yuanqiang Liu, Yunxin Liu, Shangguang Wang, and Mengwei Xu, “Towards Ubiquitous Learning: A First Measurement of On-Device Training Performance”, in Proceedings of the 5th International Workshop on Embedded and Mobile Deep Learning, 2021.
 40. [EMDL-2021] Jingyu Lee, Yunxin Liu, and Youngki Lee, “ParallelFusion : Towards Maximum Utilization of Mobile GPU for DNN Inference”, in Proceedings of the 5th International Workshop on Embedded and Mobile Deep Learning, 2021.
 41. [SenSys-2020] Jinrui Zhang, Deyu Zhang, Xiaohui Xu, Fucheng Jia, Yunxin Liu, XuanzheLiu, Ju Ren, and Yaoxue Zhang, “MobiPose: Real-Time Multi-PersonPose Estimation on Mobile Devices”, in Proceedings of the 18th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, 2020.
 42. [SOCC-2020] Zhiqi Lin, Cheng Li, Youshan Miao, Yunxin Liu, and Yinlong Xu, “PaGraph: Scaling GNN Training on Large Graphs via Computation-aware Caching and Partitioning”, in Proceedings of the ACM Symposium on Cloud Computing 2020, 2020.
 43. [APSys-2020] Shiqi Jiang, Lihao Ran, Ting Cao, Yusen Xu, and Yunxin Liu, “Profiling and Optimizing Deep Learning Inference on Mobile GPUs”, in Proceedings of the 11th ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems, 2020.
 44. [ESEC/FSE-2020] Ziqi Zhang, Yuanchun Li, Yao Guo, Xiangqun Chen, and Yunxin Liu, “Dynamic Slicing for Deep Neural Networks”, in Proceedings of the ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), 2020.
 45. [MobiSys-2020] Mengwei Xu, Xiwen Zhang, Yunxin Liu, Gang Huang, Xuanzhe Liu, and Felix Xiaozhu Lin, “Approximate Query Service on Autonomous IoT Cameras”, in Proceedings of the 18th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services, 2020.
 46. [MobiSys-2020] Hao Wu, Jinghao Feng, Xuejin Tian, Edward Sun, Yunxin Liu, Bo Dong, Fengyuan Xu, and Sheng Zhong, “EMO: Real-Time Emotion Recognition from Single-Eye Images for Resource-Constrained Eyewear Devices”, in Proceedings of the 18th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services, 2020.
 47. [EDLCV-2020] Li Lyna Zhang, Yuqing Yang, Yuhang Jiang, Wenwu Zhu, and Yunxin Liu, “Fast Hardware-Aware Neural Architecture Search”, in Proceedings of Joint Workshop on Efficient Deep Learning in Computer Vision, 2020. (in conjunction with CVPR 2020)
 48. [INFOCOM-2020] Shuang Jiang, Zhiyao Ma, Xiao Zeng, Chenren Xu, Mi Zhang, Chen Zhang, and Yunxin Liu, “SCYLLA: QoE-aware Continuous Mobile Vision with Dynamic Deep Neural Network Reconfiguration using FPGA”, in Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Computer Communications, 2020.
 49. [HotEdgeVideo-2019] Shang Wang, Chen Zhang, Yuanchao Shu, and Yunxin Liu, “Live Video Analytics with FPGA-based Smart Cameras”, in Proceedings of the Workshop on Hot Topics in Video Analytics and Intelligent Edges, 2019.
 50. [HotEdgeVideo-2019] Hao Wu, Jinghao Feng, Xuejin Tian, Fengyuan Xu, Sheng Zhong, Yunxin Liu, and Xiaofeng Wang, “secGAN: A Cycle-Consistent GAN for Securely-Recoverable Video Transformation”, in Proceedings of the Workshop on Hot Topics in Video Analytics and Intelligent Edges, 2019.
 51. [SEC-2019] Yan Lu, Yuanchao Shu, Xu Tan, Yunxin Liu, Mengyu Zhou, Qi Chen, and Dan Pei, “Collaborative Learning of Human Behavior: An Empirical Study on Location Prediction”, in Proceedings of the Fourth ACM/IEEE Symposium on Edge Computing, 2019.
 52. [MobiCom-2019] Taegyeong Lee, Zhiqi Lin, Saumay Pushp, Caihua Li, Yunxin Liu, Youngki Lee, Fengyuan Xu, Chenren Xu, Lintao Zhang, and Junehwa Song, “Occlumency: Privacy-preserving Remote Deep-learning Inference Using SGX”, in Proceedings of the 25th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 2019.
 53. [CVPR-2019] Shijie Cao, Lingxiao Ma, Wencong Xiao, Chen Zhang, Yunxin Liu, Lintao Zhang, Lanshun Nie, and Zhi Yang, “SeerNet: Predicting Convolutional Neural Network Feature-Map Sparsity through Low-Bit Quantization”, in Proceedings of IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR’2019), 2019.
 54. [FPGA-2019] Shijie Cao, Chen Zhang, Zhuliang Yao, Wencong Xiao, Lanshun Nie, Dechen Zhan, Yunxin Liu, Ming Wu, and Lintao Zhang, “Efficient and Effective Sparse LSTM on FPGA with Bank-Balanced Sparsity”, in Proceedings of 27th ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays, 2019.
 55. [WWW-2019] Mengwei Xu, Jiawei Liu, Yuanqiang Liu, Felix Xiaozhu Lin, Yunxin Liu, and Xuanzhe Liu, “A First Look at Deep Learning Apps on Smartphones”, in Proceedings of the 28th International World Wide Web Conference, 2019.
 56. [INFOCOM-2019] Yuanxing Zhang, Pengyu Zhao, Kaigui Bian, Yunxin Liu, Lingyang Song, and Xiaoming Li, “DRL360: 360-degree Video Streaming with Deep Reinforcement Learning”, in Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Computer Communications, 2019.
 57. [IWQoS-2019] Lu Zhang, Chao Li, Pengyu Wang, Yunxin Liu, Yang Hu, Quan Chen, and Minyi Guo, “Characterizing and Orchestrating NFV-Ready Servers for Efficient Edge Data Processing”, in Proceedings of the 2019 IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service, 2019.
 58. [SenSys-2018] Hyosu Kim, Anish Byanjankar, Yunxin Liu, Yuanchao Shu, and Insik Shin, “UbiTap: Leveraging Acoustic Dispersion for Ubiquitous Touch Interface on Solid Surfaces”, in Proceedings of the 16th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, 2018. (Best Paper Runner-up Award)
 59. [MobiCom-2018] Mengwei Xu , Mengze Zhu, Yunxin Liu, Felix Xiaozhu Lin, and Xuanzhe Liu, “DeepCache: Principled Cache for Mobile Deep Vision“, in Proceedings of the 24th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 2018.
 60. [UbiComp-2018] Saumay Pushp, Yunxin Liu, Mengwei Xu, Changyoung Koh, and Junehwa Song, “PrivacyShield: A Mobile System for Supporting Subtle Just-in-time Privacy Provisioning through Off-Screen-based Touch Gestures”, in Proceedings of the 2018 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing, 2018.
 61. [MobiSys-2018] Luyang Liu, Ruiguang Zhong, Wuyang Zhang, Yunxin Liu, Jiansong Zhang, Lintao Zhang, and Marco Gruteser, “Cutting the Cord: Designing a High-quality Untethered VR System with Low Latency Remote Rendering”, in Proceedings of the 16th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services, 2018.
 62. [WWW-2018] Yun Ma, Ziniu Hu, Yunxin Liu, Tao Xie, and Xuanzhe Liu, “Aladdin: Automating Release of Deep-Link API on Android”, in Proceedings of the 27th International World Wide Web Conference, 2018.
 63. [APSys-2017] Ruiguang Zhong, Manni Wang, Zijian Chen, Luyang Liu, Yunxin Liu, Jiansong Zhang, Lintao Zhang, and Thomas Moscibroda, “On Building a Programmable Wireless High-Quality Virtual Reality System Using Commodity Hardware”, in Proceedings of the 8th ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems, 2017.
 64. [ASE-2017] Li Lyna Zhang, Chieh-Jan Mike Liang, Yunxin Liu, and En-Hong Chen, “Systematically Testing Background Services of Mobile Apps”, in Proceedings of the 32nd IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, 2017.
 65. [MobiCom-2017] Chanyou Hwang, Saumay Pushp, Changyoung Koh, Jungpil Yoon, Yunxin Liu, Seungpyo Choi, and Junehwa Song, “RAVEN: Optimizing Power Consumption of Mobile Games Using Perception-Aware Rendering Rate Scaling”, in Proceedings of the 23rd Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 2017.
 66. [APNET-2017] Hongjiang Lyu, Linghe Kong, Chengzhang Li, Yunxin Liu, Jiansong Zhang, and Guihai Chen, “BikeLoc: a Real-time High-Precision Bicycle Localization System Using Synthetic Aperture Radar”, in Proceedings of the 1st Asia-Pacific Workshop on Networking, 2017.
 67. [IWQoS-2017] Yifan Zhang, Yunxin Liu, Xuanzhe Liu, and Qun Li, “Enabling Accurate and Efficient Modeling-based CPU Power Estimation for Smartphones”, in Proceedings of the 2017 IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service, 2017.
 68. [IWQoS-2017] Changhua Pei, Youjian Zhao, Yunxin Liu, Kun Tan, Jiansong Zhang, Yuan Meng, and Dan Pei, “Latency-Based WiFi Congestion Control in the Air for Dense WiFi Networks”, in Proceedings of the 2017 IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service, 2017.
 69. [Mobiquitous2017] Weixi Gu, Zimu Zhou, Yuxun Zhou, Han Zou, Yunxin Liu, Costas J. Spanous, and Lin Zhang, “BikeMate: Bike Riding Behavior Monitoring with Smartphones”, in Proceedings of the 14th EAI International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services, 2017.
 70. [MobiHoc-2017] Longbo Huang, Minghua Chen, and Yunxin Liu, “Learning-aided Stochastic Network Optimization with Imperfect State Prediction”, in Proceedings of the 9th International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing, 2017.
 71. [WWW-2017] Mengwei Xu, Yun Ma, Xuanzhe Liu, Felix Xiaozhu Lin, and Yunxin Liu, “AppHolmes: Detecting and Characterizing App Collusion among Third-Party Android Markets”, in Proceedings of the 26th International World Wide Web Conference, 2017.
 72. [APSys-2016] Seung-seob Lee, Hang Shi, Kun Tan, Yunxin Liu, SuKyoung Lee, and Yong Cui, “Smart and Secure: Preserving Privacy in Untrusted Home Routers”, in Proceedings of the 7th ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems, 2016.
 73. [UbiComp-2016] Zhe Yang, Yuting Bao, Chuhao Luo, Xingya Zhao, Siyu Zhu, Chunyi Peng, Yunxin Liu, and Xinbing Wang, “ARTcode: Preserve Art and Code in Any Image”, in Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing, 2016.
 74. [INFOCOM-2016] Hao Han, Shanhe Yi, Qun Li, Guobin Shen, Yunxin Liu, and Edmund Novak, “AMIL: Localizing Neighboring Mobile Devices Through a Simple Gesture”, in Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Computer Communications, 2016.
 75. [HotPower-2015] Yu Yan, Songtao He, Yunxin Liu, and Longbo Huang, “Optimizing Power Consumption of Mobile Games”, in Proceedings of the 7th Workshop on Power-Aware Computing and Systems, co-located with SOSP, 2015.
 76. [MobiCom-2015] Duc Hoang Bui, Yunxin Liu, Hyosu Kim, Insik Shin, and Feng Zhao, “Rethinking Energy-Performance Trade-Off in Mobile Web Page Loading”, in Proceedings of the 21st Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 2015. (Featured by MSRC Blog, Phys.org, and WinBeta)
 77. [MobiCom-2015] Songtao He, Yunxin Liu, and Hucheng Zhou, “Optimizing Smartphone Power Consumption through Dynamic Resolution Scaling”, in Proceedings of the 21st Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 2015.
 78. [MobiGame-2015] Tianxing Jin, Songtao He, and Yunxin Liu, “Towards Accurate GPU Power Modeling for Smartphones”, in Proceedings of the 2nd Workshop on Mobile Gaming, co-located with MobiSys, 2015.
 79. [MobiHoc-2015] Yichuan Wang, Xin Liu, David Chu, and Yunxin Liu, “EarlyBird: Mobile Prefetching of Social Network Feeds via Content Preference Mining and Usage Pattern Analysis”, in Proceedings of the 7th International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing, 2015.
 80. [WWW-2015] Yun Ma, Shuhui Zhang, Xuanzhe Liu, Yunxin Liu, and Tao Xie, “Measurement and Analysis of Mobile Web Cache Performance”, in Proceedings of the 24th International World Wide Web Conference, 2015.
 81. [ICWS-2015] Yi Liu, Xuanzhe Liu, Yun Ma, Yunxin Liu, Zibin Zheng, Gang Huang, and M. Brian Blake, “Characterizing RESTFul Web Services Usage on Smartphones: A Tale of Native Apps and Web Apps”, in Proceedings of the 22nd IEEE International Conference on Web Services, 2015.
 82. [ICWS-2015] Yun Ma, Xuanzhe Liu, Meihua Yu, Yunxin Liu, Qiaozhu Mei, and Feng Feng, “Mash Droid: An Approach to Mobile-Oriented Dynamic Services Discovery and Composition by In-App Search”, in Proceedings of the 22nd IEEE International Conference on Web Services, 2015.
 83. [INFOCOM-2014] Tuo Yu, Zilong Zhou, Da Zhang, Xinbing Wang, Yunxin Liu, and Songwu Lu, “INDAPSON: An Incentive Data Plan Sharing System Based on Self-Organizing Network”, in Proceedings of the 2014 IEEE International Conference on Computer Communications, 2014.
 84. [HotPower-2014] Xiang Chen, Kent W. Nixon, Hucheng Zhou, Yunxin Liu, and Yiran Chen, “FingerShadow: An OLED Power Optimization based on Smartphone Touch Interactions”, in Proceedings of the 6th Workshop on Power-Aware Computing and Systems, co-located with OSDI, 2014. (Featured by tabtec, Android Community, OLED-info, and TechXplore)
 85. [HotPower-2014] Kent W. Nixon, Xiang Chen, Hucheng Zhou, Yunxin Liu, and Yiran Chen, “Mobile GPU Power Consumption Reduction via Dynamic Resolution and Frame Rate Scaling”, in Proceedings of the 6th Workshop on Power-Aware Computing and Systems, co-located with OSDI, 2014.
 86. [LANMAN-2014] Zehui Li, Chunyi Peng, and Yunxin Liu, “Hidden Costs of Mobile Data Access in Cellular Networks”, in Proceedings of the 20th IEEE LANMAN Workshop 2014. (Invited Paper)
 87. [HotPower-2013] Yifan Zhang, Xudong Wang, Xuanzhe Liu, Yunxin Liu, Li Zhuang, and Feng Zhao, “Towards Better CPU Power Management on Multicore Smartphones”, in Proceedings of the 5th Workshop on Power-Aware Computing and Systems, co-located with SOSP, 2013.
 88. [CCS-2013] Alexander Moshchuk, Helen J. Wang, and Yunxin Liu, “Content-Based Isolation: Rethinking Isolation Policy Design on Client Systems”, in Proceedings of the 20th ACM Conference on Computer and Communications Security, 2013.
 89. [MobiSys-2013] Fengyuan Xu, Yunxin Liu, Thomas Moscibroda, Ranveer Chandra, Long Jin, Yongguang Zhang, and Qun Li, “Optimizing Background Email Sync on Smartphones”, in Proceedings of the 11th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services, 2013.
 90. [MobiSys-2013] Robert LiKamWa, Yunxin Liu, Nicholas D. Lane, and Lin Zhong, “MoodScope: Building a Mood Sensor from Smartphone Usage Patterns”, in Proceedings of the 11th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services, 2013. (Featured by ABC NewsCACM, The Register, NetworkWorld, PCWorld, ComputerWorld, Mashable, Slashdot, Sina and many others, and was on Jimmy Kimmel’s talk show Youtube, Tudou.)
 91. [NSDI-2013] Fengyuan Xu, Yunxin Liu, Qun Li, and Yongguang Zhang, “V-edge: Fast Self-Constructive Power Modeling of Smartphones Based on Battery Voltage Dynamics”, in Proceedings of the 10th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation, 2013.
 92. [Internetware-2013] Xudong Wang, Xuanzhe Liu, Gang Huang, and Yunxin Liu, “AppMobiCloud: improving mobile web applications by mobile-cloud convergence”, in Proceedings of the 5th Asia-Pacific Symposium on Internetware, 2013.
 93. [MobiSys-2012] Hao Han, Yunxin Liu, Guobin Shen, Yongguang Zhang, and Qun Li, “DozyAP: Power-Efficient Wi-Fi Tethering”, in Proceedings of the 10th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services, 2012.
 94. [PhoneSense-2011] Robert LiKamWa, Yunxin Liu, Nicholas D. Lane, and Lin Zhong, “Can Your Smartphone Infer Your Mood?”, in Proceedings of ACM Workshop on Sensing Applications on Mobile Phones, co-located with ACM SenSys, 2011. (Best Paper Award)
 95. [MobiSys-2009] Yunxin Liu, Ahmad Rahmati, Yuanhe Huang, Hyukjae Jang, Lin Zhong, Yongguang Zhang, and Shensheng Zhang, “xShare: Supporting Impromptu Sharing of Mobile Phones,” in Proceedings of the 7th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services, 2009.
 96. [INFOCOM-2009] Chuanxiong Guo, Yunxin Liu, Wenchao Shen, Helen J. Wang, Qing Yu, and Yongguang Zhang, “Mining the Web and the Internet for Accurate IP Address Geolocations”, in Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Computer Communications (mini conference), 2009.
 97. [MobiVirt-2008] Seehwan Yoo, Yunxin Liu, Cheol-Ho Hong, Chuck Yoo, and Yongguang Zhang, “MobiVMM: A Virtual Machine Monitor for Mobile Phones”, in Proceedings of the Workshop on Virtualization in Mobile Computing, co-located with MobiSys, 2008.
 98. [Globecom-2005] Yunxin Liu, Yongqiang Xiong, Yang Yang, PengZhi Xu, and Qian Zhang, “An Experimental Study on Multi-Channel Multi-Radio Multi-Hop Wireless Networks”, in Proceedings of the 2005 IEEE Global Communications Conference, 2005.
 99. [Globecom-2005] Haitao Wu, Yunxin Liu, Jie Chen, and Qian Zhang, “Layer 2.5 SoftMAC: End-system based Media Streaming Support on Home Networks”, in Proceedings of the 2005 IEEE Global Communications Conference, 2005.
 100. [SECON-2005] Haitao Wu, Xin Wang, Yunxin Liu, Qian Zhang, and Zhi-Li Zhang, “SoftMAC: Layer 2.5 MAC for VoIP Support in Multi-Hop Wireless Networks”, in Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Sensing, Communication, and Networking, 2005.
 101. [ICCCAS-2002] Yunxin Liu, Qian Zhang, and Wenwu Zhu, “A Priority-Based MAC Scheduling Algorithm for Enhancing QoS Support in Bluetooth Piconet”, in Proceedings of the 2002 IEEE International Conference on Communications, Circuits and Systems, 2002. (Invited Paper)

Journal

 1. [TMC-2023] Yuanzhe Li, Shangguang Wang, Yuanchun Li, Ao Zhou, Mengwei Xu, Xiao Ma, and Yunxin Liu, "Seamless Cross-Edge Service Migration for Real-Time Rendering Applications", in IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023.
 2. [TMC-2023] Lehao Wang, Zhiwen Yu, Haoyi Yu, Sicong Liu, Yaxiong Xie, Bin Guo, and Yunxin Liu, “AdaEvo: Edge-Assisted Continuous and Timely DNN Model Evolution for Mobile Devices”, in IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023.
 3. [TMC-2023] Jinrui Zhang, Huan Yang, Ju Ren, Deyu Zhang, Bangwen He, Youngki Lee, Ting Cao, Yuanchun Li, Yaoxue Zhang, and Yunxin Liu, “HiMoDepth: Efficient Training-free High-resolution On-device Depth Perception”, in IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023.
 4. [IMWUT-2023] Taesik Gong, Yewon Kim, Adiba Orzikulova, Yunxin Liu, Sung Ju Hwang, Jinwoo Shin, and Sung-Ju Lee, “DAPPER: Label-Free Performance Estimation after Personalization for Heterogeneous Mobile Sensing”, in Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous, 2023.
 5. [TMC-2022] Chengxu Yang, Mengwei Xu, Qipeng Wang, Zhenpeng Chen, Kang Huang, Yun Ma, Kaigui Bian, Gang Huang, Yunxin Liu, Xin Jin, and Xuanzhe Liu, “FLASH: Heterogeneity-Aware Federated Learning at Scale”, in IEEE Transactions on Mobile Computing, 2022.
 6. [TMC-2022] Lizhi Sun, Shuocheng Wang, Hao Wu, Yuhang Gong, Fengyuan Xu, Yunxin Liu, Hao Han, and Sheng Zhong, “LEAP: TrustZone Based Developer-Friendly TEE for Intelligent Mobile Apps”, in IEEE Transactions on Mobile Computing, 2022.
 7. [TMC-2022] Anish Byanjankar, Yunxin Liu, Yuanchao Shu, Insik Shin, Myeongwon Choi, and Hyosu Kim, “S-UbiTap: Leveraging Acoustic Dispersion for Ubiquitous and Scalable Touch Interface on Solid Surfaces”, in IEEE Transactions on Mobile Computing, 2022.
 8. [JSAC-SI-ISAC-2022] Linghe Kong, Yutong Liu, Yunxin Liu, Le Zheng, Meikang Qiu, and Guihai Chen, “WheelLoc: Practical and Accurate Localization for Wheeled Mobile Target via Integrated Sensing and Communication”, in IEEE Journal on Selected Areas in Communications Special Issue on Integrated Sensing and Communication, 2022.
 9. [TMC-2021] Jinrui Zhang, Deyu Zhang, Huan Yang, Yunxin Liu, Ju Ren, Xiaohui Xu, Fucheng Jia, and Yaoxue Zhang, “MVPose: Realtime Multi-Person Pose Estimation using Motion Vector on Mobile Devices”, in IEEE Transactions on Mobile Computing, 2021
 10. [TDSC-2021] Jiahui Hou, Huiqi Liu, Yunxin Liu, Peng-Jun Wan, and Xiang-Yang Li, “Model Protection: Real-time Privacy-preserving Inference Service for Model Privacy at the Edge”, in IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2021.
 11. [TMC-2021] Deyu Tian, Yun Ma, Aruna Balasubramanian, Yunxin Liu, Gang Huang, and Xuanzhe Liu, “Characterizing Embedded Web Browsing in Mobile Apps”, accepted to appear in IEEE Transactions on Mobile Computing, 2021.
 12. [TPDS-2021] Youhui Bai, Cheng Li, Zhiqi Lin, Yufei Wu, Youshan Miao, Yunxin Liu, and Yinlong Xu, “Efficient Data Loader for Fast Sampling-based GNN Training on Large Graphs”, in IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2021.
 13. [MPRV-2021] Mengwei Xu, Yunxin Liu, and Xuanzhe Liu, “A Case for Camera-as-a-Service”, in IEEE Pervasive Computing, 2021.
 14. [TOIT-2021 Xuanzhe Liu, Shangguang Wang, Yun Ma, Ying Zhang, Qiaozhu Mei, Yunxin Liu, and Gang Huang, “Operating Systems for Resource-adaptive Intelligent Software: Challenges and Opportunities”, in ACM Transactions on Internet Technology, 2021.
 15. [TCC-2020] Chuntao Ding, Ao Zhou, Yunxin Liu, Rong Chang, Ching-Hsien Hsu, and Shangguang Wang, “A Cloud-Edge Collaboration Framework for Cognitive Service”, in IEEE Transactions on Cloud Computing, 2020.
 16. [TMC-2020] Yuanxing Zhang, Yushuo Guan, Kaigui Bian, Yunxin Liu, Hu Tuo, Lingyang Song, and Xiaoming Li, “EPASS360: QoE-aware 360-degree Video Streaming over Mobile Devices”, in IEEE/ACM Transactions on Mobile Computing, 2020.
 17. [PMC-2020] Gwangseon Janga, Jae-Gil Leeb, Jin-woo Leeb, and Yunxin Liu, “Distributed Fine-Tuning of CNNs for Image Retrieval on Multiple MobileDevices”, in Pervasive and Mobile Computing, 2020.
 18. [ACCESS-2020] Hyosu Kim, Byunggill Joe, and Yunxin Liu, “TapSnoop: Leveraging Tap Sounds to Infer Tapstrokes on Touchscreen Devices”, in IEEE Access, vol. 8, pp. 14737-14748, 2020.
 19. [TDSC-2019] Seung-seob Lee, Hang Shi, Kun Tan, Yunxin Liu, SuKyoung Lee, and Yong Cui, “S2Net: Preserving Privacy in Smart Home Routers”, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2019.
 20. [TON-2018] Longbo Huang, Minghua Chen, and Yunxin Liu, “Learning-aided Stochastic Network Optimization with Imperfect State Prediction”, IEEE/ACM Transactions on Networking, 2018.
 21. [TOIT-2018] Xuanzhe Liu, Yun Ma, Meihua Yu, Yunxin Liu, Gang Huang, and Hong Mei, “i-Jacob: An Internetware-Oriented Approach to Optimizing Computation-Intensive Mobile Web Browsing”, ACM Transactions on Internet Technology, 2018.
 22. [TMC-2018] Yun Ma, Xuanzhe Liu, Yi Liu, Yunxin Liu, and Gang Huang, “A Tale of Two Fashions: An Empirical Study on the Performance of Native Apps and Web Apps on Android”, IEEE Transactions on Mobile Computing, 2018.
 23. [TMC-2018] Li Lyna Zhang, Chieh-Jan Mike Liang, Zhao Li, Yunxin Liu, Feng Zhao, and Enhong Chen, “Characterizing Privacy Risks of Mobile Apps with Sensitivity Analysis”, IEEE Transactions on Mobile Computing, 2018.
 24. [TMC-2017] Gang Huang, Mengwei Xu, Felix Xiaozhu Lin, Yunxin Liu, Yun Ma, Saumay Pushp, and Xuanzhe Liu, “ShuffleDog: Characterizing and Adapting User-Perceived Latency of Android Apps”, IEEE Transactions on Mobile Computing, 2016.
 25. [TMC-2017] Xuanzhe Liu, Yun Ma, Xinyang Wang, Yunxin Liu, Tao Xie, and Gang Huang, “SWAROVsky: Optimizing Resource Loading for Mobile Web Browsing”, IEEE Transactions on Mobile Computing, 2017.
 26. [TMC-2017] Xuanzhe Liu, Yun Ma, Shuailiang Dong, Yunxin Liu, Tao Xie, and Gang Huang, “ReWAP: Reducing Redundant Transfers for Mobile Web Browsing via App-Specific Resource Packaging”, IEEE Transactions on Mobile Computing, 2017.
 27. [TMC-2016] Xuanzhe Liu, Yun Ma, Yunxin Liu, Tao Xie, and Gang Huang, “Demystifying the Imperfect Client-Side Cache Performance of Mobile Web Browsing”, IEEE Transactions on Mobile Computing, 2016.
 28. [GetMobile-2016] Duc Hoang Bui, Yunxin Liu, Hyosu Kim, Insik Shin, and Feng Zhao, “Rethinking Energy-Performance Trade-off in Mobile Web Page Loading”, ACM GetMobile: Mobile Computing and Communications, Volume 20 Issue 2, April 2016.
 29. [TSC-2015] Xuanzhe Liu, Yun Ma, Gang Huang, Junfeng Zhao, Hong Mei, and Yunxin Liu, “Data-Driven Composition for Service-Oriented Situational Web Applications”, IEEE Transactions on Services Computing, vol. 8, no. 1, 2015.
 30. [TON-2014]  Hao Han, Yunxin Liu, Guobin Shen, Yongguang Zhang, Qun Li, and Chiu C. Tan, “Design, Realization and Evaluation of DozyAP for Power-Efficient Wi-Fi Tethering”, IEEE/ACM Transactions on Networking, 2014.
 31. [TPDS-2013] Dan Li, Jiong Chen, Chuanxiong Guo, Yunxin Liu, Jinyu Zhang, Zhi-li Zhang, and Yongguang Zhang, “IP-Geolocation Mapping for Moderately-Connected Internet Regions”, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 24, no. 2, pp. 381-391, Feb. 2013.
 32. [TMC-2010] Yunxin Liu, Ahmad Rahmati, Hyukjae Jang, Yuanhe Huang, Lin Zhong, Yongguang Zhang, and Shensheng Zhang, “Design, Realization, and Evaluation of xShare for Impromptu Sharing of Mobile Phones”, IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 9, no. 12, pp. 1682-1696, Aug. 2010, doi:10.1109/TMC.2010.162. (Spotlight Paper for the issue)
 33. [TMC-2007] Haitao Wu, Yunxin Liu, Qian Zhang, and Zhili Zhang, “SoftMAC: Layer 2.5 Collaborative MAC for Multimedia Support in Multi-hop Wireless Networks”, IEEE Transactions on Mobile Computing, Vol. 6, Issue 1, Jan. 2007 Page(s):12-25.

Others

 1. [Demo-MobiCom-2020] Mengwei Xu, Tiantu Xu, Yunxin Liu, Xuanzhe Liu, Gang Huang, and Felix Xiaozhu Lin, “Demo: A Query Engine for Zero-streaming Cameras”, in MobiCom 2020.
 2. [Demo-MobiCom-2017] Chanyou Hwang, Saumay Pushp, Changyoung Koh, Jungpil Yoon, Yunxin Liu, Seungpyo Choi, and Junehwa Song, “Demo: FROG: Optimizing Power Consumption of Mobile Games Using Perception-Aware Rendering Rate Scaling”, in MobiCom 2017.
 3. [Poster-UbiComp-2017] Weixi Gu, Yunxin Liu, Yuxun Zhou, Zimu Zhou, Costas J. Spanos, and Lin Zhang, “BikeSafe: bicycle behavior monitoring via smartphones”, in UbiComp 2017.
 4. [Poster-ICSE-2017] Yun Ma, Xuanzhe Liu, Hu Ziniu, Dian Yang, Gang Huang, Yunxin Liu, and Tao Xie, “Aladdin: Automating Release of Android Deep Links to In-App Content”, in ICSE 2017.
 5. [Poster-MobiSys-2016] Hyosu Kim, Daehyeok Kim, Byunggill Joe, Yunxin Liu, and Insik Shin, “Poster: TapSnoop – Inferring Tapstrokes from Listening to Tap Sound on Mobile Devices”, in MobiSys 2016.
 6. [Demo-INFOCOM-2016] Hao Han, Shanhe Yi, Qun Li, Guobin Shen, Yunxin Liu, and Edmund Novak, “AMIL: Localizing Neighboring Mobile Devices Through a Simple Gesture”, in INFOCOM 2016.
 7. [Demo-MobiCom-2015] Songtao He, Yunxin Liu, and Hucheng Zhou, “Optimizing Smartphone Power Consumption through Dynamic Resolution Scaling”, MobiCom’15 Demo, 2015. (Best Demo Award)
 8. [MSR-TR-2015] Yifan Zhang, Yunxin Liu, Li Zhuang, Xuanzhe Liu, Feng Zhao, and Qun Li, “Accurate CPU Power Modeling for Multicore Smartphones”, MSR-TR-2015-9, 2015.
 9. [MSR-TR-2015] Yunxin Liu, Zhen Qin, and Chunshui Zhao, “AutoCharge: Automatically Charge Smartphones Using a Light Beam”, MSR-TR-2015-5, 2015.
 10. [MSR-TR-2012] Alexander Moshchuk, Helen J. Wang, and Yunxin Liu, “Content-Based Isolation: Rethinking Isolation Policy in Modern Client Systems”, Mincrosoft Research tech report, MSR-TR-2012-82, 2012.
 11. [Demo-MobiCom-2009] Yunxin Liu, Yongqiang Xiong, Mingfei Guo, Yuanhe Huang, and Hyukjae Jang, “zBridge: Enabling a Mobile Workspace in Your Hand”, Mobicom’09 Demo, September 2009.
 12. [Demo-MobiSys-2009] Yunxin Liu, Ahmad Rahmati, Yuanhe Huang, Hyukjae Jang, Lin Zhong, Yongguang Zhang, and Shensheng Zhang, “xShare: Supporting Impromptu Sharing of Mobile Phones”, Mobisys’09 Demo, June 2009.
 13. [MSR-TR-2007] Chen Chen, Chuanxiong Guo, Yunxin Liu, Helen J. Wang, Qing Yu, and Yongguang Zhang, “Mining the Web for IP Address Geolocations”, Mincrosoft Research tech report, MSR-TR-2007-139, 2007.